X

Waarom Willem&Drees

X

Nieuwsbrief

Eet de wereld lekker beter!
X

Account aanmaken

antioxidanten uit tomaten bevorderen je geheugen
X

Wachtwoord vergeten?

Geen probleem. We sturen je graag een link om hem opnieuw in te stellen.


Maak gratis een account aan

Direct contact met jouw lokale Willem&Drees ondernemer

Als klant van Willem&Drees kun je met je vragen, opmerkingen en suggesties altijd terecht bij je eigen contactpersoon, jouw lokale ondernemer. Want korte lijnen, daar geloven wij in. Bij ons draait alles om de menselijke maat. Wij zijn niet zo van het groot, groter, grootst.


Daarom doen we ook niet aan agressieve verkoop. We laten de mooie biologische producten en persoonlijke service gewoon het werk doen. Wij kennen onze boeren en telers en brengen je graag met hen in contact. Je contactpersoon is hierin de onmisbare schakel.

 

Ook bij vragen, klachten en opmerkingen

Is er iets waar je niet (helemaal) tevreden over bent? Neem contact op met je lokale ondernemer. Samen vinden we een passende oplossing.


Vanzelfsprekend strijdt Willem&Drees tegen voedselverspilling. En om die reden hanteren we één vuistregel: meld je wijzigingen uiterlijk 6 dagen voorafgaand aan de betreffende levering. Want daarna worden alle bestellingen geplaatst. (En lukt het onverhoopt toch niet om je wijziging op tijd te melden? Neem contact op met je lokale ondernemer. Die denkt graag met je mee).

 

 

 

 

algemene
voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.willemendrees.nl.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant telefonisch, aan huis of via de website doorloopt, om een Product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Willem&Drees met wie Willem&Drees een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.5 Partijen: Willem&Drees en Klant gezamenlijk.

1.6 Willem&Drees: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Willem&Drees, te vinden onder de URL http://www.willemendrees.nl.

1.8 Product: zaken, welke Willem&Drees op haar Website of huis aan huis aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

  

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Producten (al dan niet in abonnementsvorm) met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan de Willem&Drees, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden gesloten. De Willem&Drees bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Klant.

3.2 In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van Producten betreft, dan is dit abonnement direct opzegbaar door zowel de Klant alsmede de Willem&Drees. De Klant heeft overeenkomstig met de in artikel 7 genoemde termijn recht om het Product te herroepen. Wanneer deze termijn verstreken is dient een opzegging uiterlijk 6 dagen voorafgaand aan de eerstvolgende geplande levering, te zijn doorgegeven aan Willem&Drees. 

3.3 Willem&Drees garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Willem&Drees hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Willem&Drees er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Willem&Drees mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen. In het geval dat deze situatie zich voordoet binnen de eerste 14 dagen nadat de eerste box is geleverd, geldt het wettelijke herroepingsrecht zoals genoemd in artikel 7 en de daarbij horende voorwaarden.

3.5 Willem&Drees is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. Willem&Drees behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.6 Willem&Drees bepaalt zelf in welke postcodegebieden ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Klant wordt afgewezen doordat de Willem&Drees niet in een bepaald postcode gebied levert. 

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzend- en afleverkosten, mits niet anders weergegeven.

4.2 Willem&Drees is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

4.3 Bestellingen van meer dan €125,00 dienen uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de levering van de bestelling betaald te worden.

4.4 Willem&Drees is gerechtigd de abonnementstarieven te wijzigen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke voorgenomen abonnementstariefverhoging zal uiterlijk twee weken voor het inwerkingtreden daarvan op de Website worden gepubliceerd en is van toepassing op alle lopende Overeenkomsten.

4.5 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op onderstaande wijzen worden voldaan:


a. de eerste betaling bij aanmelding door middel van overschrijving via iDEAL via onze website;

b. door middel van automatische incasso, mits de Willem&Drees hiervoor akkoord geeft en de klant hiervoor via de website een akkoord heeft gegeven aan Willem&Drees ontvangen is;

c. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving per bankgiro.  

 

Artikel 5 Levering en Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief.

5.2 Willem&Drees zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Wijzigingen in afleveringsadres dienen minimaal 10 (tien) dagen voor de beoogde afleverdatum te worden gemeld en overlegd met betreffende franchisenemer van de Klant.

5.4 Indien en voorzover Willem&Drees niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Willem&Drees heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.

5.5 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.6 Wijzigingen in bezorgdatum, leveringsadres en soort box kunnen worden doorgegeven tot 6 dagen voor de geplande bezorgdatum. 

5.7 Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Klant of bovenbedoelde aangewezen persoon de krat niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat de Willem&Drees vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit van de items in de krat. 

5.8 Indien persoonlijke overdracht van producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten bij één van de buren af te leveren. 

  

Artikel 6 Reclameren

6.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Willem&Drees. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar de Willem&Drees. Reclamatie is alleen mogelijk indien: 


a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Willem&Drees binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
b. Klant hierbij minimaal naam, hoofd afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
c. Klant geen van de items van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

6.2 Indien na onderzoek van de Willem&Drees blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Willem&Drees met Klant in overleg treden.

6.3 Indien na onderzoek van de Willem&Drees blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een compensatie.

6.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

  

Artikel 7 Herroepingsrecht

7.1 Houd alstublieft rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers.

7.2 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen vanaf de levering van uw eerste box, zonder opgave van redenen uw abonnement te herroepen. U betaalt dan enkel voor de gedurende deze 14 dagen reeds geleverde box(en). De geleverde oranje krat blijft in alle gevallen eigendom van Willem&Drees en dient bij herroeping geretourneerd te worden.

7.3 Voor het herroepen van je overeenkomst kunt u gebruik maken van het modelformulier wat te vinden is in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Nog beter is om gelijk even contact op te nemen met uw contactpersoon.

7.4 Bij herroeping van het product zal de terugbetaling van vooruitbetaalde leveringen binnen 14 dagen plaatsvinden.

  

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is de Willem&Drees niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Willem&Drees is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen bij de vervoersmiddelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 9 Verwerking persoonsgegevens

9.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. de Klant te informeren over de leveringen;
c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Willem&Drees.

9.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Klant middels deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van de Willem&Drees, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Willem&Drees deze uitingen sturen.

9.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Willem&Drees aan te passen bij onjuistheden.

  

Artikel 10 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

10.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Willem&Drees, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email op info@willemendrees.nl kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld. Willem&Drees zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

 

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 Bij aangaan van een overeenkomst accepteert de klant ook de gebruiksvoorwaarden van SanBoeCo B.V., vermeld op de website www.willemendrees.nl

11.2 Willem&Drees is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de nieuwe voorwaarden worden nagekomen.

11.3 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Willem&Drees inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens. 

Willem&Drees
Graaf van Lynden van Sandenburgweg 6
3945PB  Cothen
info@willemendrees.nl

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Willem&Drees
Graaf van Lynden van Sandenburgweg 6
3945PB Cothen

info@willemendrees.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (DD-MM-YYYY):

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum (DD-MM-YYYY):

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Willem&Drees - Eten van een gezonde keten.